#7 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ รีคุนะครับ

ตัวอย่าง
It is only possible for a specific person, please do not imitate.
特定の人にしか出来ないことなので、真似をしないで下さい。

คำแปลโดยเครื่อง
เป็นไปได้เฉพาะบุคคลที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นโปรดอย่าเลียนแบบ

คำแปลโดยล่าม
เป็นความสามารถเฉพาะตัวโปรดอย่าเลียนแบบ

สวัสดีครับ

Advertisements

#6 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ รีคุนะครับ
ลองใช้เครื่องแปลของGoogleนะครับ

ตวอย่าง
If you don’t read this book, you will fail tomorrow’s test.
君は今日本を読まなければ、明日のテストに落ちる。

คำแปลโดยเครื่อง
ถ้าคุณไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ในวันนี้คุณจะล้มเหลวในการทดสอบในวันพรุ่งนี้

คำแปลโดยล่าม
วันนี้เธอต้องอ่านหนังสือมิฉะนั้นพรุ่งนี้เธอจะสอบไม่ได้

สวัสดีครับ

#5 ความแตกต่างระหว่างเครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ รีคุนะครับ
ลองใช้เครื่องแปลของGoogleนะครับ

ตัวอย่าง
Air and water is necessary for human.
空気と水は人間に必要な物である。

คำแปลโดยเครื่อง
อากาศและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์

คำแปลโดยล่าม
อากาศและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์

ข้อสรุปว่าบางประโยคแปลได้ถูกต้อง

#4 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ รีคุอีกแล้วนะครับ
ผมกำลังตรวจสอบเครื่องแปลมี่ความเที่ยงตรงหรือไม่

ตัวอย่าง
You know the most about yourself
่自分の事は自分が一番知っている

คำแปลโดยเครื่อง
คุณรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวคุณมากที่สุด

คำแปลโดยล่าม
รู้แจ้งแก่ใจ

สวัสดีครับ

#3 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ รีคุนะครับ
ผมลองใช้เครื่องแปลของGoogleเพื่อเปรียบเทียบเครื่องกับล่าม

#1 ตัวอย่าง
Behavior that complains everything which nobody cares
人から見れば気にならないことにいちいち文句をつける性格

คำแปลโดยเครื่อง
พฤติกรรมที่บ่นทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่มีใครใส่ใจ

คำแปลโดยล่าม
จู้จี้จุกจิก

สวัสดีครับ

#2 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ รีคุนะครับ
ผมลองใช้เครื่องแปลครับ

การทดลองใช้เครื่องแปล

#1 ประโยดตัวอย่าง:
It is bearable for me to stay at the small place but mentally stressful situation is unbearable.

คำแปลโดยเครื่อง:
เป็นที่น่าอดทนสำหรับฉันที่จะอยู่ในสถานที่เล็ก ๆ แต่สถานการณ์เครียดจิตใจเป็นเหลือทน

คำแปลโดยล่าม:
1.คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก
2.ฉันอดทนอยู่ในสถานที่แคบได้แต่ในสถานการณ์เครียดฉันอดทนไม่ได้

#2 ประโยดตัวอย่าง:
Think carefully before you do it.

คำแปลโดยเครื่อง:
คิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะทำ

คำแปลโดยล่าม:
คิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนทำ

#1 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ รีคุนะครับ
ในบล็อกนี้จะทดลองใช้เครื่องแปลเพื่อตรวจความแตกต่างระว่างเครื่องกับล่ามนะครับ

การทดลองใช้เครื่องแปล

#1 ประโยดตัวอย่าง
When he gets angry, he cannot control himself.

การแปลโดยเครื่อง
เมื่อเขาโกรธเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้

การแปลโดยคน
เวลาโมโห เขาควบคุมตัวเองไม่อยู่

#2 ประโยดตัวอย่าง
Learning Thai and Chinese in parallel.

การแปลโดยเครื่อง
เรียนภาษาไทยและภาษาจีนแบบขนาน

การแปลโดยคน
เรียนภาษาไทยกับภาษาจีนควบคู่กันไป

ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ ชื่อรีคุครับ
ในบล็อกนี้จะเขียนเกียวกับความแตกต่างระหว่างเครื่องกับล่าม

การทดลองใช้เครื่องแปล

#1  ประโยดตัวอย่าง
Those who doesn’t remember the history will repeat the same mistake

ถ้าใช้เครื่องแปล
ผู้ที่ไม่จดจำประวัติศาสตร์จะทำซ้ำข้อผิดพลากเดียวกัน

ถ้าล่ามแปล
คนที่ไม่ได้จำประวัติศาสตร์จะผิดทำซ้ำซาจในเรื่องเดิมๆ

#2  ประโยดตัวอย่าง
History will repeat itself

ถ่าใช้เครื่องแปล
ประวัติศาสตร์จะทำซ้ำตัวเอง

ถ้าล่ามแปล
ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

#3  ประโยดตัวอย่าง
Drink, but don’t get drunk!

ถ้าใช้เครื่องแปล
ดื่ม แต่อย่าเมา

ถ้าล่ามแปล
ดื่มเหล้าได้ แต่ อย่าเมา

ข้อสรุป

เครื่องยังไม่สมารถแปลประโยคที่เขียนโดยไวยากรณ์ยากได้ เห็นได้จากที่เครื่องไม่สามารถแปลสำนวนได้

ประเด็นที่เขียนในบล็อก

สวัสดีครับ รีคุครับ
ที่บล็อกนี้ผมต้องการเขียนเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้

ประเด็นที่เขียนในบล็อก

  1. ความแตกต่างระหว่างการแปลด้วยเครื่องกับการแปลของล่าม
  2. ประสิทธิภาพของAI
  3. วิธีใช้ระบบAIอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เรียนภาษาโดยใช้ระบบAIอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. จุดเด่นในการแปลภาษาโดยระบบAI/มนุษย์ ฯลฯ

เปรียบเทียบเครื่องแปล กับ ล่าม

สวัสดีครับ รีคุนะครับ
ผมจะลองใช้เครื่องแปลของGoogleเพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือไม่
และตรวจสอบสิ่งที่แตกต่างจากการแสดงออกของมนุษย์

ตัวอย่างประโยด:
“When you observe the meeting you need to know who has the power the most.”

ถ้าแปลโดยเครื่องจะเป็นดังนี้
“เมื่อคุณสังเกตประชุมคุณจำเป็นต้องรู้ว่าใครมีอำนาจมากที่สุด”

แต่จริง ๆ ต้องแปลว่า
“เวลาคุณเข้าประขุมคุณต้องรู้ว่าใครมีอำนาจมากที่สุด”

หรือถ้าให้ชัดเจนมากกว่า
“เวลาคุณเข้าประชุมคุณต้องรู้ว่าใครเป็นประธานมีอำนาจตัดสิงใจได้”

ผมอย่ากค้นหาการแสดงออกของมนุศย์ที่เครื่องไม่สามารถเข้าใจได้
สวัสดีครับ