#36 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ เพียวริคุนะครับ
ใช้Google Translateเพื่อตรวจมีความสะดวกเท่าไรครับ

ยกตัวอย่าง

In fact, our strikes are for everyone’s interests, not just for someone specific.
実際、私たちのストライキは、誰かのためだけでなく、すべての人の利益のためです。

คำแปลโดยเครื่อง

ในความเป็นจริงการนัดหยุดงานของเราเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของทุกคนไม่ใช่เฉพาะสำหรับคนที่เฉพาะเจาะจง

คำแปลโดยล่าม

ความจริง การสไตร๊ค์ของเราทำเพื่อประโยชน์ของพวกเราทุกคนไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ

สวัสดีครับ

#35 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ เพียวริคุนะครับ
ลองใช้เครื่องGoogle Translateนะครับ

ยกตัวอย่าง

ต้องศรกามเทพ

คำแปลโดยเครื่อง

Need a cupid arrow.
キューピットの矢が欲しい。

คำแปลโดยล่าม

เกิดความรัก
Fall in love.
恋が芽生える。

สวัสดีครับ

 

#34 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ เพียวริคุนะครับ
ลองตรวจGoogle Translateครับ

ยกตัวอย่าง 3

Whether corruption happens depends on the lives of the citizens.
汚職が起きるかどうかは、国民の生活次第である。

คำแปลโดยเครื่อง

การทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่ขึ้นกับชีวิตของประชาชน

คำแปลโดยล่าม

คอรัปชั่นจะเกิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่ของประชาชน

 

ยกตัวอย่าง 2

When life becomes painful, illegal contractors increase.
生活が苦しくなると、違法の業者が増える。

คำแปลโดยเครื่อง

เมื่อชีวิตกลายเป็นความเจ็บปวดผู้รับเหมาที่ผิดกฎหมายจะเพิ่มขึ้น

คำแปลโดยล่าม

สภาพความเป็นอยู่ลำบากขึ้นพวกมิจฉาชีพจึงเพิ่มขึ่น

 

สวัสดีครับ

#33 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ รีคุนะครับ
ลองใช้เครื่องGoogle Translateและแปลภาษาครับ

ยกตัวย่าง

As time goes by, I  forget naturally.
時間が経つと私は自然と忘れる。

คำแปลโดยเครื่อง

เมื่อเวลาผ่านไปฉันลืมธรรมชาติ

คำแปลโดยล่าม

นาน ๆ ฉันก็ลืมไปเอง

สวัสดีครับ

#32 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ เพียวริคุนะครับ
วันนี้ก็นำร่องใช้Google Translateครับ

ยกตัวอย่าง

กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้

คำแปลโดยเครื่อง

The nuts are ripe, it burns.
豆の上にゴマバーンズを調理しています。

คำแปลโดยล่าม

If I am true to the one, I must be false to the other.
こちらを立てればあちらが立たず。

สวัสดีครับ

#31 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สงัสดีครับ เพียวริคุนะครับ
ลองใช้เครื่องGoogle Translateครับ

ยกตัวอย่าง

การที่เราได้พบกันเป็นบุพเพสันนิวาสกันนะ

คำแปลโดยเครื่อง

The fact that we meet together as lovers.
私たちは、前世で互いに夫と妻に会いました。

คำแปลโดยล่าม

It was destiny that we could met.
私たちが出会えたのは運命だったね。

สวัสดีครับ

#30 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ ชื่อรีคุนะครับ
ลองใช้เครื่องGoogle Translateครับ

ยกตัวอย่าง

A person like you is my type.
あなたみたいな人が私のタイプです。

คำแปลโดยเครื่อง

คนอย่างคุณเป็นคนประเภทของฉัน

คำแปลโดยล่าม

คุณเป็นคนถูกสเปคดิฉันจริง ๆ

สวัสดีครับผม

 

#29 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ ริคุนะครับ
ลองใช้เครื่องGoogle Translateดูครับ

ยกตัวอย่าง

Today, I must go.
今日はどうしても行かなければならない。

คำแปลโดยเครื่อง

วันนี้ฉันต้องไป

คำแปลโดยล่าม

วันนี้ฉันต้องไปให้ได้

สวัสดีครับ

#28 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง & ล่าม

สวัสดีครับ รีคุนะครับ
ลองใช้เครื่องGoogle Translateครับ

ยกตัวอย่าง

ทุเรียนฟีเวอร์ กระแสดีไม่มีตก เจ้าของร้านยิ้มรับทรัพย์ หลังปีที่แล้วทำกำไรมากกว่า 6 แสน คาดปีนี้เหยียบหลักล้าน

คำแปลโดยเครื่อง

Durian Fever No good stream Owner Smiley Property. After last year, make more than six hundred thousand profit this year.
ドリアンフィーバーストリームは落ちません財産を所有今年期待億6以上の昨年の利益の後、何百万人に辞任しました。

คำแปลโดยล่าม

Durian Fever! The momentum of sales does not go down. Shop owner smiles about profit. Last year receives more than 600,000 THB. This is year it should reach 1,000,000 THB.
ドリアンフィーバー! 売上の勢いは落ちず、店主から儲かり笑みが漏れる。昨年は60万バーツ以上の利益、今年はおそらく100万バーツ以上の利益になる見込む。

สวัสดีครับ

#27 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง และ ล่าม

สวัสดีครับ รีคุนะครับ
ลองใช้เครื่องGoogle Translateเหมือนเดิม

ยกตัวอย่าง

ความเจริญนันมักจำแนกกันเป็นสองอย่าง
คือความเจริญทางวัตถุอย่างหนึ่ง
และความเจริญทางจิตใจอีกอย่างหนึ่ง

คำแปลโดยเครื่อง

Prosperity is often categorized into two, namely, material progression and mental maturity.
繁栄は、しばしば物質的進歩と精神的成熟の2つに分類されます。

คำแปลโดยล่าม

Development can be roughly divided into two: material development and spiritual development.
発展はおよそ、物質的発展と精神的発展の2つに分類することが出来ます。

สวัสดีครับ